Bước đầu tiên

Đầu tiên hãy cài đặt 【TestFlight】 và sau đó quay lại trang này

Nếu nó đã được cài đặt, vui lòng trực tiếp thao tác bước thứ hai